Gebruiksvoorwaarden voor deelnemers

1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden (Voorwaarden) hebben de
volgende begrippen de navolgende betekenis:

Deelnemer:
Een natuurlijk persoon die, via een door of namens de
Organisator gestuurde link naar zijn/haar e-mailadres, heeft aangegeven
zich aan te willen melden voor Meet the Youngsters en een account heeft
aangemaakt en tevens heeft aangegeven akkoord te gaan met de deelname
voorwaarden.

Deelnamevoorwaarden:
Deze gebruiksvoorwaarden die aangeboden worden door de organisatie van Meet
the Youngsters.

Derde:
Een (rechts-)persoon of onderneming die organisatorisch of juridisch niet
aan de website, Meet the Talents BV of Soapbox is gelieerd.

Partner Bedrijven
: Bedrijven of onderwijsinstellingen die een bedrijfsprofiel hebben op Meet
the Youngsters.

Gebruiker/Je/Jij
: Deelnemer of bezoeker van een website of on line portal welke onderdeel
uitmaakt van Meet the Youngsters.

Meet the Talents:
Meet the Talents B. met zetel te Roermond en gevestigd en kantoorhoudende
Laan der vier Heemskinderen 7, 5664 TH Geldrop en Robert Schumandomein 2,
6229 ES Maastricht ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 58199748 handelt onder de 2 merknamen WAT Company
en Meet the Youngsters. De rechtspersoon die eigenaar is van Meet The
Youngsters, waaronder de website www.meettheyoungsters.nl .

2. Toepasselijkheid voorwaarden

Op Meet the Youngsters zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op het gebruik door
Gebruikers of bezoekers van www.meettheyoungsters.nl .

3. Verantwoordelijkheid voor content

De website of online portalen die de website ondersteunen kunnen tevens
hyperlinks naar websites of content van Derden of Partner Bedrijven
bevatten. Door hierop te klikken wordt de online omgeving van Meet the
Youngsters verlaten en kom je op de website van die Derde. Meet the
Youngsters heeft geen invloed op deze websites of online portalen. De
opname of aanwezigheid van content van Derden op de website(s) of online
portalen die deze website ondersteunen impliceert niet dat Meet the
Youngsters deze content onderschrijft. Meet the Youngsters accepteert geen
enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of het
gebruik van websites of diensten van of aangeboden door Derden.

Op de website kunnen gebruikers en partner bedrijven zelf een profiel
aanmaken en content plaatsen. Meet the Youngsters controleert de
communicatie tussen Gebruikers onderling en de communicatie tussen
gebruikers en partnerbedrijven niet inhoudelijk. Wij hebben dan ook geen
controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of
juistheid van de door Gebruikers of Partnerbedrijven geplaatste content.

4. Account

Om gebruik te maken van Meet the Youngsters dien je als Gebruiker een
account aan te maken op de website. Gebruikers zijn te allen tijde
verplicht ervoor zorg te dragen, dat de informatie die wordt verstrekt
compleet en juist is. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens zoals naam en
e-mailadres. Meet the Youngsters behoudt zich het recht voor om te bepalen
of een account daadwerkelijk wordt toegekend. De criteria hiervoor zijn
verschillend, maar in ieder geval kan het account geweigerd worden als de
gegevens niet correct (lijken te) zijn. Het is niet toegestaan om een
account voor iemand anders aan te maken zonder zijn of haar toestemming.

Indien je jonger bent dan 16 jaar, dient een ouder of voogd toestemming te
geven voor het aanmaken van een account. Door akkoord te gaan met deze
Voorwaarden garandeer je dat je 16 jaar of ouder bent. De websites en
diensten van Meet the Youngsters hebben niet de intentie gegevens te
verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. Meet the Youngsters kan
echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van
overtuigd bent dat Meet the Youngsters zonder ouderlijke toestemming
persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan
contact op via info@MeetTheYoungsters.nl
zodat deze informatie kan worden verwijderd.

5. Gebruik van de website

De Gebruiker staat er jegens Meet the Youngsters voor in dat hij/zij
gerechtigd en bevoegd is om gebruik te maken van de website.

De website(s) of on line portalen die Meet the Youngsters ondersteunen
worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld en beschikbaar gesteld
aan de Gebruikers. Meet the Youngsters garandeert nadrukkelijk niet dat de
website(s) of on-line portalen volledig vrij zullen zijn van virussen, te
allen tijde toegankelijk zijn, foutloos en zonder storingen zullen werken.
Het is de Gebruiker niet toegestaan de website te wijzigen, kopiëren,
beschadigen, overbelasten, hinderen, uit te schakelen of het gebruik en
functioneren van de website(s) te belemmeren. Commercieel (her)gebruik van
gegevens afkomstig van en/of vertoond op de website(s) of via de on-line
portalen is niet toegestaan, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke
toestemming is verkregen van Meet the Talents BV. Ten aanzien hiervan
worden alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.


6. Intellectuele eigendom en overige exclusieve rechten; privacy

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot
merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en/of auteursrechten, ten
aanzien van de website(s) en de daarop geplaatste content, zoals design,
teksten, artikelen, (bedrijfs)namen en logo’s, komen exclusief toe
aan Meet the Youngsters. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of
vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te
verwijderen of te wijzigen.

De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die, direct of indirect,
inbreuk (kunnen) maken op exclusieve rechten, zoals intellectuele
eigendomsrechten van Meet the Youngsters, Partnerbedrijven of Derden.

Ten aanzien van de bestanden, afbeeldingen, foto’s en teksten die
door Gebruikers ter beschikking worden gesteld of worden geplaatst op de
website(s) of via de online portalen, verkrijgt Meet the Youngsters van
Gebruiker een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare,
niet-exclusieve licentie om:

 • De bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te
  verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de
  dienstverlening van Meet the Youngsters; en
 • de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen
  (en aan Derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in
  welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband
  met de dienstverlening van Meet the Youngsters;

De Gebruiker garandeert enig rechthebbende te zijn ten aanzien van de
bestanden, gegevens en/of materialen, althans over voldoende rechten te
beschikken om de bestanden, gegevens en/of materialen te mogen
verveelvoudigen, hergebruiken of openbaar te maken. Meet the Youngsters en
of Partnerbedrijven zijn niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken van
Derden die op basis van aan hen toekomende intellectuele eigendomsrechten
en/of portretrechten en/of privacyrechten bezwaar maken tegen publicatie en
gebruik van bestanden, afbeeldingen, foto’s of content zoals
aangeleverd of gepubliceerd door Gebruikers. De Gebruiker vrijwaart Meet
the Youngsters en Partnerbedrijven en alle aan hen gelieerde ondernemingen
en personen voor alle aanspraken van Derden die gebaseerd zijn op de
bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig
geldend (intellectuele eigendoms- of portret)recht van derden of anderszins
onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien
uit uw handelen in strijd met deze Voorwaarden. Alle door Meet the
Youngsters gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband
houdende met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.

Notice&take down procedure

Indien je bemerkt dat een ander/Derde inbreuk maakt op jouw (intellectuele
eigendoms-, portret of privacy)rechten, stuur dan een email aan info@MeettheYoungsters.nl.
Na ontvangst van de mail zal Meet the Youngsters dit onderzoeken en zo
spoedig mogelijk actie ondernemen. Je e-mail moet de volgende informatie
bevatten:

 • de URL waarop het materiaal dat naar uw mening inbreuk maakt is te
  vinden;
 • een verklaring, voor zover mogelijk ondersteund met bewijsmiddelen, dat
  en waarom er naar jouw oordeel inbreuk wordt gemaakt op uw
  (intellectuele eigendoms- of portret)rechten;
 • contactinformatie, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

Meet the Youngsters behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van
een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk maken van content over te
gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de
kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of
indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar
onrechtmatig blijkt te zijn.

Indien je in strijd handelt met de Deelnamevoorwaarden, is Meet the
Youngsters te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gerechtigd om
een account (tijdelijk) op te schorten, buiten gebruik te stellen of te
verwijderen.

7. Verboden of onrechtmatige content

Content die je nooit mag plaatsen of verspreiden via de website of het
on-line kanaal dat de Verkiezing ondersteunt betreft/betreffen:

 • Content die discriminerend is;
 • Content die oproept tot geweld/pesten;
 • Content die in strijd is met goede zeden of goede smaak;
 • Content die pornografisch materiaal bevat;
 • Content waarmee criminele activiteiten worden bevorderd of gepleegd;
 • Content waarmee (zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meet
  the Youngsters) commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals
  advertenties, loterijen, wedstrijden, of piramide spelen;
 • Content in strijd met enige wet, regelgeving of deze Voorwaarden.

Indien blijkt dat de content onrechtmatig is, zal deze door Meet the
Youngsters worden verwijderd van de website of ontoegankelijk worden
gemaakt, zulks naar eigen inzicht van Meet the Youngsters.

8. Aansprakelijkheid

Voor zover er op grond van de wet enige aansprakelijkheid op Meet the
Youngsters of Partnerbedrijven rust, is deze aansprakelijkheid jegens de
Gebruiker beperkt tot vergoeding van de aantoonbare directe schade per
gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als
één gebeurtenis geldt) en vervolgens tot maximaal €
10.000,-.

De aansprakelijkheid van Meet the Youngsters en Partnerbedrijven voor
indirecte schade en gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde omzet en
winst, verminderde goodwill, verlies van gegevens en immateriële
schade is uitgesloten.

Een voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat
de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Meet the
Youngsters wordt gemeld. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Meet
the Youngsters vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het
ontstaan van de schade. De aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel
gelden niet in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid door de directie
van Meet the Youngsters.

9. Communicatie omtrent Meet the Youngsters

Indien u als Gebruiker vragen heeft over het on-line gedeelte van het
platform kunt u per mail contact opnemen met Meet the Youngsters, info@MeetTheYoungsters.nl .

10.Overige bepalingen

Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn of
vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Deze Voorwaarden zijn opgesteld naar en worden beheerst door Nederlands
recht.

Eventuele geschillen samenhangende met of voortvloeiende uit deze
Voorwaarden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Maastricht.

Mei 2018